1. stupeň ZŠ

První stupeň základní školy představuje důležité období, neboť výrazně volnější předškolní vzdělávání přechází do systematického vzdělávání povinného. Mezníkem se stává nástup do školy – jeden z nejnáročnějších momentů v životě člověka. Dítě si zvyká na pevný časový režim, jiný způsob práce, plnění určitých povinností, ale i na neznámé prostředí, nové spolužáky či učitele. Proměňují se vztahy i komunikace, rozvíjí se představivost, logické myšlení i slovní zásoba. Děti potřebují být součástí daného kolektivu, být úspěšné, zažívat chválu a povzbuzení a přirozeně touží po poznávání nových věcí a získávání znalostí. Naše publikace jsou připraveny tak, aby jim to umožnily.

Image

Čtení a psaní

Učebnice a učební pomůcky pro čtení a psaní využívají hláskování, tj. principu genetické metody. Obsahují říkanky, pohádky, zábavné úkoly a doplňovačky. Děti se nejprve učí velká tiskací písmena, která čtou i píší, a spojují je do slov a vět. Od začátku přečtenému rozumí, brzy dokáží vše i napsat. Malá tiskací písmena a psací písmo se učí později.
 
Image

Český jazyk a literatura

V ucelené řadě učebnic a pracovních sešitů
k českému jazyku je propojena jazyková, komunikační a slohová výchova, zdůrazněny jsou komunikační dovednosti, zastoupeny prvky mediální výchovy. Zajímavé a neobvyklé úkoly k procvičování najdete v Barevné češtině, čítanky uvádí ukázky
z tradiční, klasické i moderní tvorby pro děti.

Image

Matematika

Matematiky pro 1. a 2. ročník tvoří vždy dva díly pracovní učebnice, v 1. ročníku navíc volitelný třetí díl, je-li učivo probráno dříve. V dalších letech doplňují učebnici dva díly pracovních sešitů. Barevné matematiky pro 1.–5. ročník zábavnou formou napomáhají k procvičení učiva aritmetiky a geometrie, matematickým jevům se věnuje soubor sešitů Procvičujeme si.
 
Image

Člověk a jeho svět

Oblast zahrnuje učebnice prvouky, vlastivědy a přírodovědy, doplněné o pracovní sešity. Učivo je zpracováno podle tematických okruhů, od jednoduššího ke složitějšímu, jeho osvojení podporuje bohatý obrazový materiál, úkoly a náměty pro praktickou činnost. V přírodovědě žáci poznávají rostliny a živočichy teoreticky podle ekosystémů, ale také v přírodě, v souladu s ročními obdobími.
 

ŘADA UČEBNIC ČJ PRO PRVŇÁČKY

Představuje nácvik počátečního čtení analyticko-syntetickou metodou bez tvorby slabik. Obsahuje 2 učebnice, 2 pracovní sešity, písanky, metodiku a další tituly...
© 2023 SPN - Pedagogické nakladatelství, a. s. Všechna práva vyhrazena. | webelements.cz